นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

C&N Solution Co., Ltd. ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ใช้บริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นภายใต้ C&N Solution Co., Ltd. (ผู้ให้บริการ)

ข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริการแอพพลิเคชั่น ได้แก่อะไรบ้าง

 1. ในการใช้บริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น หากมีการ log-in ทางผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ เช่น ชื่อ ผู้ใช้งาน ที่อยู่อีเมล์เบอร์โทรศัพท์รหัสผ่าน หรือข้อมูลโซเชียลออนไลน์ เป็นต้น
 2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นผ่านทาง Facebook ทางผู้ให้บริการ จะทำการจัดการเก็บข้อมูลโซเชียลพื้นฐาน เช่น ชื่อโปรไฟล์ ภาพแสดงโปรไฟล์ ตามที่ผู้ใช้บริการอนุญาต และผู้ให้บริการโซเชียลนั้นๆ ยินยอมให้เข้าถึงได้

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ ไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อความพาสเวิร์ด (clear-text password) ของผู้ใช้บริการ การยืนยันตัวตนจะทำผ่านผลการเข้ารหัส (encoded string) ที่คำนวณเก็บไว้จากการสมัครใช้งานครั้งแรก หรือเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่เท่านั้น
 2. ผู้ให้บริการ ไม่สามารถเข้าถึงหรือรับรู้พาสเวิร์ดของบริการโซเชียลของผู้ใช้บริการได้
 3. ผู้ให้บริการ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลรหัสบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ผู้ให้บริการ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งการให้บริการสำหรับสมาชิก ในกรณีที่การสมัครใช้บริการเป็นสิทธิพิเศษที่ทางผู้ใช้บริการพึงได้รับ
 2. ผู้ให้บริการ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ทางผู้ให้บริการได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการเท่านั้น
 3. หากมีกรณีที่ผู้ให้บริการ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น เป็นต้น ทางผู้ให้บริการจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้การดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือ กิจการของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ
 4. ผู้ให้บริการ อาจเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล ตามกระบวนการยุติธรรม ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือ ตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้

นโยบายเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลบนโมบายล์แอพพลิเคชั่น

 1. แอพพลิเคชั่นภายใต้ C&N Solution Co., Ltd. ไม่มีการดึงข้อมูลส่วนบุคคลจากอุปกรณ์ (device) ของผู้ใช้บริการนอกเหนือจากที่ผู้ใช้บริการได้กรอกในแบบฟอร์มขอใช้บริการด้วยตนเอง
 2. สถิติหรือผลลัพธ์การอ่านเนื้อหาต่างๆ ภายในแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการ จะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อเก็บรักษาในเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้ามอุปกรณ์และข้ามแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการอาจใช้พื้นที่เก็บข้อมูลในอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการเพื่อบันทึกเนื้อหาหรือบทความสำหรับการให้บริการแบบออฟไลน์

C&N Solution Co., Ltd. อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น ทางผู้ให้บริการจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ กรณีที่ผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทางผู้ให้บริการยินดีที่จะตอบข้อสงสัย และรับฟังข้อเสนอแนะทั้งหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้ บริการของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ โดยติดต่อได้ทาง support@cn.co.th